V lednu 2019 vydalo nakladatelství Wolters Kluwer Komnetář k zákonu o mediaci (č. 202/2012 Sb.) autorské trojice JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. a JUDr. Miloš Olík, Ph.D.

Autoři komentáře zákona o mediaci, jako odborníci na dané téma, podávají čtenářům komplexní pohled na právní úpravu mediace v České republice. Zároveň zodpovídají některé sporné otázky (které se po šesti letech od účinnosti zákona objevují) a navrhují případná řešení de lege ferenda.

V textu čtenáři najdou rozsáhlé citace z původní důvodové zprávy k zákonu, díky čemuž je jasnější, jaký byl původní úmysl zákonodárce, a zároveň i text vyhlášky č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora (včetně krátkého úvodního komentáře). Dále zde najdou srovnávací texty k řádům a pravidlům, jež přijaly vybrané významné mezinárodní instituce zabývající se mediací a zároveň pojednání k etickým kodexům. V závěru komentáře pak čtenáři najdou praktické vzory – jak procesního charakteru ve vazbě na propojení mediace a soudního řízení, tak také vzory vhodné přímo pro činnost mediátorů.

Publikace získala také nebývale pozitivní recenze ze strany odborné veřejnosti:

Text komentáře je věcný, srozumitelný a čtivý. Rád bych v této souvislosti vyzdvihl výklad týkající se mlčenlivosti mediátora, který tento stěžejní princip mediace rozebírá z obecného i komparatistického pohledu, aby se pak zabýval jeho jednotlivými praktickými aspekty v rovině českého práva včetně často diskutované otázky mlčenlivosti mediátora ve vztahu k soudu, který stranám první setkání s mediátorem nařídil.

Mgr. Dušan Sedláček, Havel & Partners

Text celé recenze dostupný zde


V odborných stanoviscích autorů je zřetelná snaha reflektovat přinejmenším evropské snahy o modernizaci justice přikloněním k mimosoudním metodám řešení sporů a vytvářením zákonných podmínek pro jejich stále širší uplatňování v praxi. Současně citlivý přístup k mediaci jako takové s pochopením její základní filozofie, principů a charakteristik. Tím je poskytnut komplexnější pohled na danou problematiku, což sebou přirozeně přináší rozdílnost hodnocení z pohledu různých disciplín.

doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

Text celé recenze dostupný zde


Knihu je možné si zakoupit například zde.