Databáze je průběžně rozšiřována. V případě zájmu o použití informací ze Slovníku v písemné podobě, je nutné jej řádně odcitovat:

SVATOŠ. M.: Doplňte citovaný termín. In Slovník ADR[online]. 2020 [cit. doplňte datum citace]. Dostupné z WWW: <www.forarb.com>.

Pokud Vám v databázi chybí nějaký termín, neváhekte nás kontaktovat, v nejkratší době jej přidáme.

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

A

ADR

Anglický akronym pro alternativní řešení sporů (alternative dispute resolution), což je souhrnné označení pro řešení sporů jiným způsobem než prostřednictvím závazného rozhodnutí soudu. Význam písmena A ve zkratce ADR je někdy vysvětlován jako asistovaný (assisted), vhodný (appropriate)  nebo přátelský (amicable). Mezi ADR procesy patří např. mediace, facilitace, ale také arbitráž či MED-ARB.

B

Basebalová arbitráž

Baseballová arbitráž je ADR řešící spor dvou stran prostřednictvím jejich vlastních návrhů a neutrálního třetího, jenž spor závazně rozhodne. Strany navrhnou rozhodnutí vyjádřené zpravidla v peněžní hodnotě a toto předají arbitrovi, aniž by jejich návrh znala druhá strana. Rozhodce pak obě podání posoudí z hlediska spravedlnosti a vybere z nich to, které podle jeho názoru lépe odpovídá skutečnosti. To má za efekt, že se strany snaží podat návrh co nejvěrohodnější, takže se oba ve skutečnosti velmi blíží.

Basebalová arbitráž naslepo

Obdoba  baseballová arbitráž s tím rozdílem, že strany předají obálku anonymně, takže neutrál neví, od koho je který návrh.

BATNA

Z anglického Best Alternative to Negotiated Agreement – nejlepší alternativa k nedohodě. Jde  o strategii, kterou vyjednávací strana zaujme v případě, že se v současném vyjednávání nepodaří dosáhnout shody.

C

Zatím bohužel žádné heslo

D

Deeskalace

Fáze konfliktu, kdy dochází k poklesu jeho intenzity. Emoce ustupují do pozadí a mezi stranami se snižuje animozita a narůstá možnost interakce a spolupráce.

E

Early Case Assesment

Early Case Assesment (zkráceně ECA, někdy také Early Case Management) je raná analýza konfliktu stranami sloužící k vyhodnocení jednotlivých aspektů vzniklého sporu za účelem nalezení vhodné techniky-procesu jeho řešení. Cílem je ušetřit náklady a současně dosáhnout hlavních zájmů, které jsou za dané situace ve hře.

Eskalace

Fáze konfliktu, kdy dochází k nárůstu jeho intenzity, k zvyšování agresivity stran a polarizaci sociálních skupin.

F

Zatím bohužel žádné heslo

G

Zatím bohužel žádné heslo

H

Zatím bohužel žádné heslo

I

Intrapersonální konflikt

Vnitřní rozpory vytvářející v mysli osoby stav dvojakosti, vnitřního dialogu či nedostatku rozhodnutí.

Interpersonální konflikt

Konflikt je zdánlivý či skutečný, projevený rozpor v zájmech či potřebách dvou a více vzájemně závislých osob, ať již si tyto osoby jeho přítomnost uvědomují, nebo nikoliv.

J

Zatím bohužel žádné heslo

K

Kyvadlová mediace (shuttle mediation)

Mediace, při které se strany nesejdou buď vůbec, či jen na velmi krátkou a nezbytnou dobu. Mediátor mezi nimi zprostředkovává komunikaci. Může se pohybovat mezi stranami ve dvou mediačních místnostech ve stejnou dobu, nebo se s nimi může setkávat na různých místech v různý čas. Důvodem může být příliš vyhrocený spor, který stranám znemožňuje přímou komunikaci, nebo časová a geografická nemožnost setkání.

L

Zatím bohužel žádné heslo

M

Mandatorní mediace

Také nazývaná nařízená mediace je proces, kdy strany mají povinnost pokusit se vyřešit svůj spor smírně, a to buď na základě obecné povinnosti stanovené zákonem nebo na základě rozhodnutí   soudu či obdobné instituce v individuálním případě. 

MED-ARB simultanés

Během tohoto ADR řízení jsou strany zastoupeny dvěma odlišnými právními zástupci, z nichž každý zastupuje svého klienta v odlišné proceduře – jeden v mediaci a druhý v rozhodčím řízení, které ovšem probíhá současně. Mediátor a rozhodce spolu nekomunikují, ale strany si samozřejmě po skončení dne mohou sdělit, jak si v kterém řízení stojí.

Pro mediaci je pak stanovena časová lhůta, po jejímž marném uplynutí následuje lhůta osmi dnů pro rozhodčí tribunál, aby vydal rozhodčí nález. Pointou celé konstrukce je vlastně využití výhod MED-ARBu při současném odstranění nebezpečí dvojrole neutrála a prodlení,  které MED-ARB zákonitě přináší.

Mediační doložka 

Mediační doložka je klauzule obsažená v rámci různých smluv, ve které se strany dohodnou, že se v případě sporu z dotčené smlouvy pokusí svůj konflikt vyřešit nejprve smírně, a to prostřednictvím mediace.

Mediační okno

Jde o postup, kdy je během rozhodčího řízení proces zastaven, aby se o sporu, případně o některé jeho části vedla mediace (z anglického Mediation Window). Mediátorem je zpravidla jedna a tatáž osoba – rozhodce a v případě rozhodčího tribunálu složeného z více členů jeden z rozhodců.

MDR

Akronym anglického multitiered dispute resolution clauses. Viz vícestupňové doložky.

N

Zatím bohužel žádné heslo

O

Obálková klauzule

Ustanovení smlouvy o provedení řízení ARB-MED, které opravňuje tribunál navrhnout rozhodčí nález a tento vložit do zapečetěné obálky, aniž je tento předložen stranám. Rozhodčí tribunál či některý z jeho členů pak provede mediaci. Pokud tato selže, je obálka otevřena a rozhodčí nález přečten stranám, čímž je z právního hlediska vydán.

P

Percepce

Vnímání je subjektivním odrazem objektivní reality v našem vědomí prostřednictvím receptorů smyslů. Jako takové zásadně ovlivňuje, jak vnímáme konflikt a osoby na něm zúčastněné.

Poradní ADR

Poradní ADR  jsou takové procesy řešení sporů, které jsou charakterizovány neformální radou či zhodnocením neutrála, které ovšem nerozhoduje merit věci a strany nezavazuje. Do této kategorie spadá celá řada Preventivních ADR jako je Dispute boards a další.

Q

Zatím bohužel žádné heslo

R

Zatím bohužel žádné heslo

S

Shuttle mediation

Viz Kyvadlová mediace.

Spirála konfliktu

Jeden z modelů eskalace sporu, který se vysvětluje jako cyklus akcí a reakcí stran, který vede k tomu, že strany nevědomky, ale se zákonitou pravidelností svými činy a projevy přirozeně přispívají k vyhrocení svých vztahů.

T

Zatím bohužel žádné heslo

U

Usnadňující ADR

Usnadňující ADR nebo také facilitativní ADR je označení odkazující na procesy založené na konsensu, mezi něž patří kupříkladu mediace ve své facilitativní formě či vyjednávání.

V

Vícestupňové doložky

Vícestupňové doložky (někdy také MDR z anglického multitiered dispute resolution clauses) v sobě zahrnuje více stupňové řešení sporu. Jde o závazek stran dané smlouvy v případě sporu tento řešit postupně několika ADR způsoby (např. nejprve vyjednáváním, následně mediací, pokud tato selže arbitráží). MDR klauzule se často vyskytují v obchodních smlouvách.

Vyjednávací rámec

Přehled základních informací, které by měl každý vyjednávač znát před tím, než otevře dveře vyjednávací místnosti. Může mít podobu popsaného papíru nebo formátované tabulky. V nejzákladnější verzi by měl obsahovat zájmy a pozice obou stran a BATNU.

Vyjednávání

Proces komunikace za účelem přesvědčení vzájemně závislých stran s odlišným vnímáním, s odlišnými potřebami nebo s odlišnými motivy za pomoci výměny ústupků a objevování nových možností.

W

Zatím bohužel žádné heslo

X

Zatím bohužel žádné heslo

Y

Zatím bohužel žádné heslo

Z

Zákon o mediaci

Zákon č. 202/2012 Sb. o mediaci upravuje činnost zapsaných mediátorů, mediaci vedenou jejich prostřednictvím, ale také způsob zápisu na seznam či provádění zkoušek mediátorů.

Zákon o mezinárodním právu soukromém

Zákon č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém je nejdůležitější právní předpis MPS, který v právních poměrech s mezinárodním prvkem mimo jiné upravuje,

  • právním řádem kterého státu se řídí soukromoprávní poměry včetně používání jiných předpisů než určeného rozhodného práva,
  • právní postavení cizinců a zahraničních právnických osob v soukromoprávních poměrech,
  • pravomoc a postup soudů a jiných orgánů při úpravě výše uvedených  poměrů a rozhodování o nich včetně postupu v řízení, jestliže je mezinárodní prvek jen v řízení samotném,
  • uznávání a výkon cizích rozhodnutí,
  • právní pomoc ve styku s cizinou,
  • některé záležitosti týkající se rozhodčího řízení včetně uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů.

Text zákonu naleznete kupříkladu zde.