Databáze je průběžně rozšiřována. V případě zájmu o použití informací ze Slovníku v písemné podobě, je nutné jej řádně odcitovat:

SVATOŠ. M.: Doplňte citovaný termín. In Slovník ADR[online]. 2013 [cit. doplňte datum citace]. Dostupné z WWW: <www.forarb.com>.

Pokud Vám v databázi chybí nějaký termín, neváhekte nás kontaktovat, v nejkratší době jej přidáme.

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

 

A

ADR

Anglický akronym pro alternativní řešení sporů (alternative dispute resolution), což je souhrnné označení pro řešení sporů jiným způsobem než prostřednictvím závazného rozhodnutí soudu. Význam písmena A ve zkratce ADR je někdy vysvětlován jako asistovaný (assisted), vhodný (appropriate)  nebo přátelský (amicable). Příkladem posledního zmíněného jsou kupříkladu ADR Pravidla ICC.

B

Basebalová arbitráž

Baseballová arbitráž je ADR řešící spor dvou stran prostřednictvím jejich vlastních návrhů a neutrálního třetího, jenž spor spor závazně rozhodne. Strany navrhnou rozhodnutí vyjádřené zpravidla v peněžní hodnotě a toto předají arbitrovi, aniž by jejich návrh znala druhá strana. Obě podání pak posoudí z hlediska spravedlnosti a vybere z nich to, které podle jeho názoru lépe odpovídá skutečnosti. To má za efekt, že se strany snaží podat návrh co nejvěrohodnější, takže se ve skutečnosti velmi blíží.

Basebalová arbitráž naslepo

Obdoba  baseballová arbitráž s tím rozdílem, že strany předají obálku anonymně, takže neutrál neví, od koho je který návrh.

C

Zatím bohužel žádné heslo

D

Zatím bohužel žádné heslo

E

Zatím bohužel žádné heslo

F

Zatím bohužel žádné heslo

G

Zatím bohužel žádné heslo

H

Zatím bohužel žádné heslo

I

Zatím bohužel žádné heslo

J

Zatím bohužel žádné heslo

K

Kyvadlová mediace

Mediace, při které se strany nesejdou buď vůbec, či jen na velmi krátkou a nezbytnou dobu. Mediátor mezi nimi zprostředkovává komunikaci. Může se pohybovat mezi stranami ve dvou mediačních místnostech ve stejnou dobu, nebo se s nimi může setkávat na různých místech v různý čas. Důvodem může být příliš vyhrocený spor, který stranám znemožňuje přímou komunikaci, nebo časová a geografická nemožnost setkání.

L

Zatím bohužel žádné heslo

M

MED-ARB simultanés

Během tohoto ADR řízení jsou strany zastoupeny dvěma odlišnými právními zástupci, z nichž každý zastupuje svého klienta v odlišné proceduře – jeden v mediaci a druhý v rozhodčím řízení, které ovšem probíhá současně. Mediátor a rozhodce spolu nekomunikují, ale strany si samozřejmě po skončení dne mohou sdělit, jak si v kterém řízení stojí.

Pro mediaci je pak stanovena časová lhůta, po jejímž marném uplynutí následuje lhůta osmi dnů pro rozhodčí tribunál, aby vydal rozhodčí nález. Pointou celé konstrukce je vlastně využití výhod MED-ARBu při současném odstranění nebezpečí dvojrole neutrála a současně při odstranění prodlení,  které MED-ARB zákonitě přináší.

Mediační okno

(Mediation Window)

Postup, kdy je během rozhodčího řízení proces zastaven, aby se o sporu, případně o některé jeho části vedla mediace. Mediátorem je zpravidla jedna a tatáž osoba – rozhodce a v případě rozhodčího tribunálu složeného z více členů jeden z rozhodců.

N

Zatím bohužel žádné heslo

O

Obálková klauzule

Ustanovení smlouvy o provedení řízení ARB-MED, které opravňuje tribunál navrhnout rozhodčí nález a tento vložit do zapečetěné obálky, aniž je tento předložen stranám. Rozhodčí tribunál či některý z jeho členů pak provede mediaci. Pokud tato selže, je obálka otevřena a rozhodčí nález přečten stranám, čímž je z právního hlediska vydán.

P

Poradní ADR

Poradní ADR  je kategorie ADR, jež charakterizována neformální radou či zhodnocením neutrála, které ovšem nerozhoduje merit věci a strany nezavazuje. Do této kategorie spadá celá řada Preventivních ADR jako je Dispute boards a další.

Q

Zatím bohužel žádné heslo

R

Zatím bohužel žádné heslo

S

Shuttle mediation

Viz Kyvadlová mediace.

T

Zatím bohužel žádné heslo

U

Zatím bohužel žádné heslo

Usnadňující ADR

Usnadňující ADR nebo také facilitativní ADR je označení odkazující na procesy založené na konsensu, mezi něž patří kupříkladu mediace ve své facilitativní formě či vyjednávání.

V

Zatím bohužel žádné heslo

W

Zatím bohužel žádné heslo

X

Zatím bohužel žádné heslo

Y

Zatím bohužel žádné heslo

Z

Zákon o mezinárodním právu soukromém

Zákon č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém je nejdůležitější právní předpis MPS, který v právních poměrech s mezinárodním prvkem mimo jiné upravuje,

  • právním řádem kterého státu se řídí soukromoprávní poměry včetně používání jiných předpisů než určeného rozhodného práva,
  • právní postavení cizinců a zahraničních právnických osob v soukromoprávních poměrech,
  • pravomoc a postup soudů a jiných orgánů při úpravě výše uvedených  poměrů a rozhodování o nich včetně postupu v řízení, jestliže je mezinárodní prvek jen v řízení samotném,
  • uznávání a výkon cizích rozhodnutí,
  • právní pomoc ve styku s cizinou,
  • některé záležitosti týkající se rozhodčího řízení včetně uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů.

Text zákonu naleznete kupříkladu zde.