formats

Členem předsednictva Rozhodčího soudu při komoditní burze

  JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. byl zvolen členem předsednictva Rozhodčího soudu při  Českomoravské komoditní burze Kladno. Předsedou Rozhodčího soudu byl zvolen JUDr. Vít Horáček, Ph.D. Rozhodčí soud při  Českomoravské komoditní burze Kladno je jedním ze dvou zákonem zřízených rozhodčích soudů v České republice.  Byl založen k 1. lednu 1996 Českomoravskou komoditní burzou Kladno na základě ustanovení zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů a § 28 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších změn. O ČMKBK: Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví. Využitím svého obchodního systému založeného na burzovních pravidlech, uzancích a algoritmech burza generuje bezpečné prostředí pro organizované obchodování komodit v České republice. Více informací zde.

formats

Novela zákona o rozhodčím řízení

Dlouho diskutovaná novela zákona o rozhodčím řízení je tu… Co přináší? Posílení ochrany spotřebitelů nebo narušení samotných principů arbitráže? Dne 1. dubna 2012 nabude účinnosti novela zákona  č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRŘ“) provedená zákonem č. 19/2012 Sb. Jejím hlavním cílem je podle důvodové zprávy posílení ochrany spotřebitele a napravení pověsti rozhodčího řízení jako alternativního řešení soukromoprávních sporů. Důvodová zpráva upozorňuje, že bylo zvažováno několik variant úpravy této problematiky, včetně velmi radikálního zákazu rozhodčí doložky ve všech spotřebitelských smlouvách. Přijata byla nakonec mírnější varianta. Již dříve některé české soudy zdůrazňovaly, že současná právní úprava je v rozporu s evropským právem a s judikaturou Soudního dvora Evropské unie. Forma rozhodčí doložky Základní změnu podstoupí zejména forma rozhodčí doložky, neboť ZRŘ nadále stanoví, že sjednává-li se rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv, musí být sjednána samostatně a nikoliv jako součást podmínek, jimiž se řídí smlouva hlavní. V opačném případě by byla rozhodčí doložka neplatná. Podrobnější podmínky pak musí splňovat i informování spotřebitele, které musí být provedeno s dostatečným předstihem před uzavřením rozhodčí doložky, a to takovým způsobem, aby byl spotřebitel schopen posoudit, jaké důsledky pro něho mohou uzavřením rozhodčí doložky nastat. Zůstává otázkou, jak takový vágní pojem vykládat. Konečně ZRŘ nově stanovuje, co všechno musí Rozhodčí doložka pro spotřebitelské spory obsahovat. Jde o informace o rozhodci nebo o tom, že rozhoduje stálý rozhodčí soud, o způsobu zahájení rozhodčího řízení, o odměně rozhodce a předpokládaných druzích nákladů, které mohou spotřebiteli v rozhodčím řízení vzniknout, a o pravidlech pro jejich

Home Archive for category "Zákon o rozhodčím řízení"