Zákon č. 202/2012Sb., o mediaci byl přijat dne 2. května 2012, čímž byla implementována Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES. Zde si můžete stáhnout:

Znění zákona o mediaci  a o změně některých zákonů (zákon o mediaci):

202/2012 Sb.

 ZÁKON ze dne 2. května 2012

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   ČÁST PRVNÍ

 

   MEDIACE

   HLAVA I

 

   VÝKON MEDIACE

§ 1

   Předmět úpravy

Tento  zákon  upravuje  výkon  a  účinky  mediace  prováděné  zapsanými    mediátory (dále jen „mediátor“).

§ 2

   Základní pojmy

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)  mediací  postup  při  řešení  konfliktu za účasti jednoho nebo více    mediátorů,   kteří  podporují  komunikaci  mezi  osobami  na  konfliktu    zúčastněnými  (dále  jen  „strana  konfliktu“)  tak,  aby  jim  pomohli    dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody,

b)  rodinnou  mediací  mediace,  která  se zaměřuje na řešení konfliktů    vyplývajících z rodinných vztahů,

c) mediátorem fyzická osoba, která je zapsaná v seznamu mediátorů (dále  jen „seznam“),

d)  členským  státem  členský  stát  Evropské  unie,  jiný stát tvořící   Evropský hospodářský prostor a Švýcarská konfederace,

e) smlouvou o provedení mediace písemná smlouva mezi stranami konfliktu   a nejméně jedním mediátorem o provedení mediace,

f)  mediační  dohodou  písemná  dohoda stran konfliktu uzavřená v rámci   mediace a upravující mezi nimi práva a povinnosti.

§ 3

   Základní ustanovení

(1)  Dojde-li  v  průběhu  mediace k převodu práv, která jsou předmětem   mediace,  účinky zahájení mediace trvají. Strana konfliktu, která svoje   práva  převedla,  je povinna tuto skutečnost druhé straně konfliktu bez   zbytečného odkladu oznámit.

(2)  Dojde-li  v  průběhu  mediace  k  pozastavení  oprávnění mediátora   vykonávat  činnost  mediátora nebo k jeho vyškrtnutí ze seznamu, účinky zahájení  mediace  trvají,  dokud  se  o  tom strany konfliktu nedozví,   nejdéle  však  po dobu 3 měsíců. Ten, komu bylo pozastaveno oprávnění k   výkonu činnosti mediátora nebo kdo byl vyškrtnut ze seznamu, je povinen   o tom strany konfliktu neprodleně informovat.

(3) Za obsah mediační dohody jsou odpovědné pouze strany konfliktu.

(4)  Před zahájením mediace je mediátor povinen poučit strany konfliktu   o  svém  postavení  při mediaci, o účelu a zásadách mediace, o účincích  smlouvy  o  provedení  mediace  a  mediační  dohody, o možnosti mediaci   kdykoliv  ukončit,  o  odměně  mediátora  za  provedenou  mediaci  a  o   nákladech mediace. Mediátor je povinen strany konfliktu výslovně poučit   o  tom, že zahájením mediace není dotčeno právo stran konfliktu domáhat   se  ochrany  svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou a že za obsah   mediační dohody jsou odpovědné pouze strany konfliktu.

§ 4

   Zahájení mediace

(1) Mediace je zahájena uzavřením smlouvy o provedení mediace.

(2) Smlouva o provedení mediace musí obsahovat alespoň

a) označení stran konfliktu,

b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa podnikání mediátora,

c) vymezení konfliktu, který je předmětem mediace,

d)  výši  odměny  mediátora  za  provedenou  mediaci nebo způsob jejího   určení,  popřípadě  ujednání  o  záloze nebo ujednání o tom, že mediace   bude provedena bezplatně,

e) dobu, po kterou má mediace probíhat, nebo ujednání o tom, že mediace   má probíhat po dobu neurčitou.

§ 5

   Odmítnutí mediace

(1)  Mediátor odmítne uzavření smlouvy o provedení mediace, jestliže se   zřetelem  na  jeho  poměr  k  věci,  ke stranám konfliktu nebo k jejich   zástupcům je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti.

(2)  Mediátor  může  odmítnout  uzavření  smlouvy  o provedení mediace,   jestliže  je  narušena  nezbytná  důvěra  mezi  ním a některou ze stran   konfliktu.

§ 6

   Ukončení mediace

(1) Mediátor již zahájenou mediaci ukončí, jestliže

a) vznikne podle § 5 odst. 1 důvod pochybovat o jeho nepodjatosti, nebo

b) se strany konfliktu s mediátorem nesešly déle než 1 rok.

(2)  Mediátor může již zahájenou mediaci ukončit z důvodu uvedeného v §   5  odst.  2,  nebo pokud některá ze stran konfliktu nesložila sjednanou   zálohu.

(3) Mediace končí

a) uzavřením mediační dohody,

b)  doručením písemného prohlášení mediátora všem stranám konfliktu, že

mediace je ukončena z některého důvodu uvedeného v odstavci 1 nebo 2,

c)  okamžikem,  kdy  je  mediátorem doručeno ostatním stranám konfliktu   písemné prohlášení jedné ze stran konfliktu, že v mediaci nebude nadále   pokračovat,

d)  souhlasným  písemným  prohlášením  všech stran konfliktu o ukončení   mediace podepsaným mediátorem,

e) uplynutím doby stanovené ve smlouvě o provedení mediace,

f)  pozastavením oprávnění k výkonu činnosti mediátora nebo vyškrtnutím   mediátora ze seznamu,

g) smrtí, prohlášením za mrtvého nebo zánikem jedné ze stran konfliktu,   nebo

h) smrtí mediátora nebo jeho prohlášením za mrtvého.

§ 7

   Mediační dohoda

Mediační dohodu uzavírají všechny strany konfliktu. Jejími náležitostmi   jsou vedle podpisů stran konfliktu také datum jejího uzavření, doplněné   mediátorem,  a jeho podpis, kterým se stvrzuje, že mediační dohoda byla   uzavřena v rámci mediace.

§ 8

   Výkon činnosti mediátora

(1) Mediátor je povinen

a) provádět mediaci osobně, nezávisle, nestranně a s náležitou odbornou   péčí,

b)  respektovat  názory  stran konfliktu a vytvářet podmínky pro jejich   vzájemnou komunikaci a pro nalezení řešení, které zohledňuje zájmy obou   stran  a  které  v případě, kdy se předmět konfliktu bezprostředně týká   práv nezletilého dítěte, zohledňuje zejména zájem dítěte,

c)   bez   zbytečného  odkladu  informovat  strany  konfliktu  o  všech   skutečnostech,  pro  které  by  se  zřetelem  na  jeho poměr k věci, ke   stranám  konfliktu  nebo k jejich zástupcům mohl být důvod pochybovat o   jeho nepodjatosti,

d)  stvrdit svým podpisem mediační dohodu, která byla uzavřena stranami   konfliktu  v  rámci mediace, a vyznačit datum, kdy byla mediační dohoda   uzavřena,

e)  vydat  stranám  konfliktu  na  požádání  potvrzení  o tom, kdy bylo   stranám  konfliktu  doručeno prohlášení podle § 6 odst. 3 písm. b) nebo   c),

f)  v  případě  nařízeného  setkání vydat stranám konfliktu potvrzení o   tom, že splnily uloženou povinnost setkat se s mediátorem,

g) vydat stranám konfliktu při ukončení mediace na požádání potvrzení o   tom, že uzavřely mediační dohodu a v jaké věci,

h) doručit ostatním stranám konfliktu písemné prohlášení jedné ze stran   konfliktu, že v mediaci nebude nadále pokračovat,

i)  soustavně se vzdělávat a prohlubovat své odborné znalosti pro řádný   výkon činnosti mediátora.

(2)  Mediátor nesmí ohledně konfliktu, ve kterém vede nebo vedl mediaci   nebo  činil  kroky  k  přípravě mediace, poskytovat právní služby podle   jiného  právního  předpisu,  i  když  je  jinak  k  jejich  poskytování   oprávněn.  Za  právní  službu  se  nepovažuje vyjádření právního názoru   mediátora  v  průběhu mediace na věc stran konfliktu nebo některou její   dílčí otázku.

(3)  Mediátor  je oprávněn provádět mediaci nebo obdobnou činnost pouze   za podmínek stanovených tímto zákonem.

§ 9

   Povinnost mlčenlivosti mediátora

(1) Mediátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o   nichž  se  dozvěděl v souvislosti s přípravou a výkonem mediace, a to i   po  vyškrtnutí  ze  seznamu.  To  platí i v případě, že nebyla uzavřena   smlouva o provedení mediace.

(2)  Povinnosti  mlčenlivosti  mohou  mediátora  zprostit pouze všechny   strany konfliktu. Smrtí, prohlášením za mrtvého nebo zánikem některé ze   stran  konfliktu  přechází  právo  zprostit  mediátora  mlčenlivosti na   jejího právního nástupce.

(3) Povinností mlčenlivosti není mediátor vázán v rozsahu nezbytném pro   řízení  před  soudem  nebo  jiným  příslušným  orgánem, je-li předmětem   řízení  spor  plynoucí  z  výkonu činnosti mediátora mezi ním a stranou   konfliktu  anebo jejím právním nástupcem a dále v rozsahu nezbytném pro   svou obranu v rámci výkonu dohledu nad činností mediátora nebo v kárném   řízení.

(4)  Povinnost mlčenlivosti mediátora se vztahuje obdobně též na osoby,   které se s mediátorem podílejí na zajištění přípravy a průběhu mediace.

(5)  Ten,  kdo  je  mediátorem podle právních předpisů jiného členského   státu,  nesmí  být  nucen  porušit  povinnost mlčenlivosti v rozsahu, v   jakém  je  mu  uložena  právními  předpisy  jiného  členského státu, na   jejichž základě poskytuje své služby.

§ 10

   Odměna a náhrada nákladů mediátora

(1)  Mediátor  má  právo na sjednanou odměnu za provedenou mediaci a na   náhradu  sjednaných  hotových  výdajů.  Hotovými  výdaji  jsou  zejména   cestovní výdaje, poštovné a náklady na pořízení opisů a kopií. Mediátor   může od stran konfliktu žádat přiměřenou zálohu na odměnu za provedenou   mediaci a náhradu sjednaných hotových výdajů.

(2) Není-li ve smlouvě o provedení mediace sjednáno jinak, hradí strany   konfliktu  sjednanou  odměnu  mediátora za provedenou mediaci a náhradu   jeho sjednaných hotových výdajů rovným dílem.

(3)  Nařídil-li  soud  účastníkům  řízení  první setkání s mediátorem a   nedohodnou-li   se   účastníci   řízení   s  mediátorem  jinak,  náleží   mediátorovi  odměna stanovená prováděcím právním předpisem. Tuto odměnu   hradí strany konfliktu rovným dílem.

(4)  Je-li  mediátor plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně   za provedenou mediaci a k náhradě hotových výdajů také náhrada za daň z   přidané hodnoty, kterou je mediátor povinen z odměny a náhrady hotových   výdajů odvést.

§ 11

   Označení mediátora

Mediátor  je  povinen  při  výkonu činnosti mediátora používat označení   „zapsaný   mediátor“   nebo  „zapsaná  mediátorka“.  Označení  „zapsaný   mediátor“  nebo  „zapsaná mediátorka“, ani od nich odvozené tvary slov,   není oprávněna používat jiná osoba.

§ 12

  Doručování

Povinnost   mediátora  nebo  stran  konfliktu  doručit  si  mezi  sebou   písemnost   podle   tohoto   zákona   je  splněna,  pokud  je  doručena   prostřednictvím  veřejné  datové  sítě  do datové schránky adresáta, na   adresu  uvedenou  ve smlouvě o provedení mediace nebo na adresu, a to i   elektronickou,  kterou  za  účelem  doručování  sdělí  strany konfliktu   mediátorovi.  Písemnost  se  považuje  za  doručenou i v případě, že se   adresát o doručení z důvodu okolností na své straně nedozvěděl.

   HLAVA II

 

   ORGANIZACE MEDIACE

§ 13

   Dohled nad činností mediátora

Ministerstvo  spravedlnosti  (dále  jen  „ministerstvo“) vykonává podle   jiného   právního   předpisu^1)   dohled   nad  dodržováním  povinností   stanovených  mediátorovi  tímto  zákonem;  to neplatí, je-li mediátorem   advokát.

§ 14

   Oprávnění vykonávat činnost mediátora

Poskytovat služby mediátora je oprávněna pouze osoba zapsaná v seznamu,   pokud  jí  nebylo  oprávnění  k  výkonu činnosti mediátora pozastaveno,   nestanoví-li tento zákon jinak.

§ 15

Seznam

(1)  Seznam  je  informačním  systémem  veřejné  správy, který spravuje   ministerstvo.

(2)  Do  seznamu se u každé osoby zapisují údaje, které žadatel uvedl a   řádně  doložil  podle  §  17  nebo § 19 v žádosti o zápis do seznamu, a   jejich případné změny podle § 18. Dále se zapisuje

a)  identifikační  číslo  osoby  přidělené správcem základního registru   osob,

b) datum zápisu do seznamu,

c)  datum  pozastavení  nebo  zániku  pozastavení  oprávnění  k  výkonu   činnosti mediátora,

d) datum vyškrtnutí mediátora ze seznamu.

(3)  Údaje  v  seznamu jsou veřejné, s výjimkou údajů o datu narození a   adrese  místa trvalého pobytu. Ministerstvo veřejné údaje zveřejňuje na   svých internetových stránkách.

§ 16

Podmínky zápisu

(1) Ministerstvo zapíše na žádost do seznamu fyzickou osobu, která

a) je způsobilá k právním úkonům,

b) je bezúhonná,

c)  získala  vysokoškolské  vzdělání  v magisterském nebo v navazujícím   magisterském studijním programu v České republice, nebo získala obdobné   vysokoškolské  vzdělání  v zahraničí, pokud mezinárodní smlouva, kterou   je  Česká  republika  vázána,  uznání  takového vzdělání stanoví, anebo   které bylo toto vzdělání uznáno podle jiného právního předpisu,

d)  složila  zkoušku  mediátora  nebo  jí byla uznána kvalifikace podle   jiného právního předpisu^2) a

e)  nebyla  v  posledních  5  letech před podáním žádosti vyškrtnuta ze   seznamu postupem podle § 22 odst. 4.

(2)  Za  bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl   pravomocně odsouzen pro

a) úmyslný trestný čin, nebo

b)  trestný  čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s výkonem činnosti   mediátora.

(3)  Za  účelem  doložení  bezúhonnosti žadatele si ministerstvo vyžádá   výpis z evidence Rejstříku trestů.

(4)  Za  účelem doložení bezúhonnosti přiloží žadatel, který je občanem   jiného  členského  státu  nebo fyzickou osobou uvedenou v jiném právním   předpisu^2),  výpis  z  evidence  trestů  nebo rovnocenný doklad vydaný   příslušným  soudním  nebo  správním orgánem tohoto státu nebo členského   státu  posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká   republika,  postupuje se podle odstavce 3. Nevydává-li tento stát výpis   z  evidence  trestů  nebo  rovnocenný  doklad,  předloží žadatel čestné   prohlášení o bezúhonnosti. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

(5)  Za  účelem doložení bezúhonnosti přiloží žadatel, který je občanem   jiného  než  členského  státu,  výpis z evidence trestů nebo rovnocenný   doklad  vydaný státem, jehož je občanem. Nevydává-li tento stát výpis z   evidence   trestů  nebo  rovnocenný  doklad,  předloží  žadatel  čestné   prohlášení o bezúhonnosti. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

§ 17

   Žádost o zápis

(1) V žádosti o zápis do seznamu žadatel uvede

a)  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení,  datum  narození, adresu místa   trvalého pobytu a adresu místa podnikání,

b) identifikační číslo osoby, pokud již bylo přiděleno,

c)  adresu pro doručování písemností na území České republiky, pokud je   odlišná od adresy místa trvalého pobytu nebo od adresy místa podnikání,   popřípadě elektronickou adresu pro doručování písemností,

d)  další  kontaktní údaje, zejména telefon, fax, elektronickou adresu,   adresu dalšího místa výkonu činnosti odlišnou od adresy místa podnikání a  údaje  o  dalším  dosaženém  vzdělání, pokud je žadatel žádá uvést v   seznamu,

e) zda žádá uvést v seznamu zaměření na rodinnou mediaci,

f) jazyk, ve kterém se mediace poskytuje.

(2) K žádosti o zápis do seznamu se připojí

a)  ověřená kopie dokladu prokazujícího splnění podmínky vzdělání podle   § 16 odst. 1 písm. c),

b)  ověřená  kopie  dokumentu  podle § 16 odst. 4 nebo 5, jedná-li se o   žadatele podle těchto ustanovení,

c)  kopie  osvědčení  o složení zkoušky mediátora ne starší než 3 roky,   nebo  ověřená  kopie  rozhodnutí  o  uznání  kvalifikace  podle  jiného   právního předpisu^2),

d)  kopie osvědčení o složení zkoušky z rodinné mediace ne starší než 3   roky,  nebo  ověřená kopie rozhodnutí o uznání kvalifikace podle jiného   právního  předpisu^2),  pokud  žadatel žádá uvést v seznamu zaměření na   rodinnou mediaci,

e)  ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, žádá-li žadatel uvést v   seznamu údaje o dalším dosaženém vzdělání.

(3)  Mediátor  je  jako adresu místa podnikání povinen uvést místo, kde   bude svou činnost skutečně a převážně vykonávat.

§ 18

   Změny zapsaných údajů

(1)  Mediátor  je  povinen oznámit ministerstvu bez zbytečného odkladu,   nejpozději  však  do 15 dnů, změny údajů uvedených v § 17 odst. 1 písm.   a). Ministerstvo neprodleně zapíše tyto změny do seznamu.

(2) Na žádost mediátora ministerstvo do seznamu neprodleně zapíše údaje   uvedené  v  §  17  odst.  1  písm. c) až f) nebo je vymaže nebo provede   jejich  změny.  Žádá-li  mediátor  o zápis zaměření na rodinnou mediaci   nebo  údaje  o  dalším  dosaženém  vzdělání nebo jeho změnu, platí § 17   odst. 2 písm. d) a e) obdobně.

§ 19

   Hostující mediátor

(1)  Činnost  mediátora  může  v České republice vykonávat dočasně nebo   příležitostně  jako  hostující  mediátor  za podmínek stanovených tímto   zákonem též státní příslušník jiného členského státu nebo fyzická osoba   uvedená v jiném právním předpisu^2).

(2)   Ministerstvo  bez  zbytečného  odkladu  zapíše  do  seznamu  jako   hostujícího   mediátora  toho,  kdo  předloží  ověřenou  kopii  dokladu   potvrzujícího,  že  je  osobou  uvedenou  v odstavci 1 a že v souladu s   právními  předpisy jiného členského státu vykonává činnost srovnatelnou   s  činností  mediátora,  a  dále  čestné  prohlášení, že mu oprávnění k   výkonu  této  činnosti  v  členském  státě  nebylo odejmuto ani dočasně   pozastaveno.  Pro  účely zápisu do seznamu uvede tato osoba náležitosti   podle § 17 odst. 1 a údaj, že žádá o zápis jako hostující mediátor.

(3)  Činnost  hostujícího  mediátora  na  území České republiky se řídí   právním   řádem   České   republiky.  Hostující  mediátor  je  oprávněn   poskytovat  na  území  České  republiky  služby  mediátora podle tohoto   zákona   od   okamžiku,  kdy  ministerstvu  předloží  doklady  a  uvede   náležitosti stanovené v odstavci 2.

§ 20

(1) Žádost o zápis včetně zápisu hostujícího mediátora nebo o provedení   změn  se  podává a změna zapsaných údajů podle § 18 odst. 1 se oznamuje   prostřednictvím   formulářů,   které  ministerstvo  zveřejní  na  svých   internetových stránkách.

(2)  Ministerstvo  vydá  mediátorovi bez zbytečného odkladu potvrzení o   zápisu  do  seznamu,  které  obsahuje  jméno, popřípadě jména, příjmení   mediátora,  datum  jeho narození, adresu místa podnikání a datum zápisu   do seznamu.

§ 21

   Pozastavení oprávnění

(1) Oprávnění k výkonu činnosti mediátora se pozastaví

a)  dnem,  který  mediátor  uvede  v  žádosti o pozastavení oprávnění k   výkonu  činnosti  mediátora,  nejdříve  však dnem zápisu pozastavení do   seznamu, nebo

b)  dnem,  kdy  bylo  do  seznamu  zapsáno  pozastavení  uložené kárným   opatřením podle zákona o advokacii.

(2)  Pozastavení oprávnění k výkonu činnosti mediátora podle odstavce 1   písm.  a)  zaniká  dnem,  kdy mediátor, kterému bylo oprávnění k výkonu   činnosti   mediátora   pozastaveno,   podá  žádost  o  obnovení  tohoto   oprávnění.

(3)  Pozastavení oprávnění k výkonu činnosti mediátora podle odstavce 1   písm.  b)  zaniká  dnem,  kdy  uplynula  doba, po kterou byl výkon této   činnosti pozastaven.

§ 22

   Zánik oprávnění

(1)  Oprávnění  k  výkonu  činnosti  mediátora  zaniká  a  ministerstvo   vyškrtne mediátora ze seznamu, jestliže mediátor

a) zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého,

b)  byl  zbaven  způsobilosti  k právním úkonům nebo jeho způsobilost k   právním  úkonům byla omezena, a to ke dni nabytí právní moci rozhodnutí   soudu, kterým byl způsobilosti k právním úkonům zbaven nebo kterým byla   jeho způsobilost k právním úkonům omezena, nebo

c)  přestal  splňovat  podmínku  bezúhonnosti  podle  §  16 odst. 2; to   neplatí, jedná-li se o hostujícího mediátora.

(2) Ministerstvo rozhodne o vyškrtnutí mediátora ze seznamu, jestliže

a)  mediátor,  kterému  bylo  oprávnění  k  výkonu  činnosti  mediátora   pozastaveno  podle  §  21  odst.  1  písm. a), nepodá žádost o obnovení   oprávnění   do  5  let  od  pozastavení  oprávnění  k  výkonu  činnosti   mediátora,

b) mediátor podal ministerstvu žádost o vyškrtnutí ze seznamu; mediátor   se   ze   seznamu   vyškrtne   k  poslednímu  dni  kalendářního  měsíce   následujícího po měsíci, ve kterém byla žádost doručena,

c)   hostujícímu   mediátorovi  bylo  jiným  členským  státem  odejmuto   oprávnění   vykonávat   činnost   srovnatelnou  s  činností  mediátora;   hostující  mediátor  se  ze  seznamu vyškrtne ke dni právní moci tohoto   rozhodnutí, nebo

d)  byl  do  seznamu zapsán, ačkoliv nesplňoval některou z podmínek pro   zápis do seznamu.

(3)  Mediátor  je  povinen ministerstvu oznámit skutečnosti, které jsou   důvodem  k jeho vyškrtnutí ze seznamu podle odstavce 2 písm. c) a d), a   to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděl.

(4)  Ministerstvo  rozhodne o vyškrtnutí mediátora ze seznamu, jestliže   mediátor  závažným  způsobem  nebo  opakovaně i přes písemné upozornění   ministerstva porušil povinnosti mediátora stanovené tímto zákonem.

§ 23

   Zkouška mediátora

(1) Ministerstvo umožní do 6 měsíců od doručení žádosti vykonat zkoušku   mediátora  každému  žadateli,  který  uhradí  poplatek za připuštění ke   zkoušce  mediátora  ve  výši  5  000  Kč;  to  neplatí,  je-li  žadatel   advokátem.

(2) Ministerstvo umožní do 6 měsíců od doručení žádosti vykonat zkoušku   z  rodinné  mediace  osobě,  která  úspěšně složila zkoušku mediátora a   uhradila  poplatek za připuštění ke zkoušce z rodinné mediace ve výši 5   000 Kč.

(3)  Ten,  kdo při zkoušce mediátora nebo při zkoušce z rodinné mediace   neuspěl, může do 30 dnů ode dne jejího konání požádat ministerstvo, aby   mu  umožnilo  její  opakování.  Ministerstvo umožní opakování příslušné   zkoušky nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne konání zkoušky, při které   žadatel  neuspěl,  a  po  uhrazení  dalšího  poplatku  za připuštění ke   zkoušce mediátora ve výši 5 000 Kč nebo po uhrazení dalšího poplatku za   připuštění  ke  zkoušce z rodinné mediace ve výši 5 000 Kč; zkoušky lze   opakovat pouze dvakrát.

(4)  Ten,  kdo  při některé ze zkoušek neuspěl a nepodal ve lhůtě podle   odstavce  3  žádost  o  její  opakování,  nebo  ten, kdo při některé ze   zkoušek neuspěl ani při jejím druhém opakování, může podat novou žádost   o  vykonání  zkoušky  až  po uplynutí 3 let ode dne konání zkoušky, při   které naposledy neuspěl.

(5)  Žádost  o  vykonání  zkoušky  se podává prostřednictvím formuláře,   který ministerstvo zveřejní na svých internetových stránkách.

(6)  Pro  žadatele,  kteří  jsou  advokáty, zajišťuje zkoušky mediátora  Česká advokátní komora podle zákona o advokacii.

(7)   Obsahem  zkoušek  je  ověření  odborných  znalostí  a  dovedností   potřebných  pro  výkon  činnosti  mediátora,  a  to z oblasti mediace a   dalších  způsobů  mimosoudního  řešení  sporů,  včetně příslušné právní   úpravy,   mediačních   technik,  základních  lidských  práv  a  svobod,   občanského,  obchodního  a  pracovního práva, rodinného práva, práva na   ochranu spotřebitele, občanského práva procesního a základů psychologie   a sociologie.

(8)  Prováděcí  právní  předpis stanoví náležitosti zkoušky mediátora a   zkoušky  z  rodinné  mediace,  včetně  náležitostí  žádosti  o vykonání   zkoušky,  způsobu  jmenování  zkušebních  komisařů  a způsobu provádění   zkoušek.

§ 24

   Působnost ministerstva

(1) Ministerstvo

a) zajišťuje zkoušky mediátorů,

b) vede seznam,

c)  zapisuje  žadatele  do  seznamu,  pozastavuje  oprávnění  k  výkonu činnosti mediátora a vyškrtává mediátory ze seznamu,

d) vydává mediátorovi potvrzení o zápisu do seznamu,

e) zapisuje údaje a změny údajů do seznamu,

f) vykonává dohled nad činností mediátorů podle § 13,

g)  zveřejňuje  formuláře  pro  žádost  o zápis nebo o provedení změn v seznamu, pro oznámení změn v seznamu a pro žádost o vykonání zkoušky,

h)  zajišťuje  výměnu  informací  o  činnosti hostujícího mediátora a o opatřeních trestněprávní nebo správněprávní povahy s příslušnými orgány jiných členských států.

(2) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 10 odst. 3 a § 23 odst. 8.

   HLAVA III
SPRÁVNÍ DELIKTY

 

   § 25

   Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  v  rozporu  s  §  11  použije označení „zapsaný mediátor“, „zapsaná mediátorka“  nebo  z  nich odvozené tvary slov, přestože není zapsána v seznamu,

b) jako osoba, která se podílí na zajištění přípravy a průběhu mediace, poruší povinnost mlčenlivosti podle § 9 odst. 4, nebo

c)  neoznámí stranám konfliktu, že byla vyškrtnuta ze seznamu podle § 3 odst. 2.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

§ 26

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1)  Právnická  nebo  podnikající  fyzická  osoba  se dopustí správního deliktu  tím,  že v rozporu s § 11 použije označení „zapsaný mediátor“, „zapsaná  mediátorka“  nebo  z  nich odvozené tvary slov, přestože není zapsána v seznamu.

(2) Mediátor se dopustí správního deliktu tím, že

a) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 9 odst. 1,

b)  bez zbytečného odkladu neinformuje strany konfliktu o skutečnostech podle § 8 odst. 1 písm. c),

c) nestvrdí svým podpisem mediační dohodu podle § 8 odst. 1 písm. d),

d)  nevydá  stranám  konfliktu  na požádání potvrzení podle § 8 odst. 1 písm. e),

e) nevydá stranám konfliktu potvrzení podle § 8 odst. 1 písm. f),

f)  nevydá stranám konfliktu při ukončení mediace na požádání potvrzení podle § 8 odst. 1 písm. g),

g)  nedoručí  ostatním  stranám  konfliktu písemné prohlášení podle § 8 odst. 1 písm. h),

h) v rozporu s § 8 odst. 2 poskytne právní služby ohledně konfliktu, ve kterém vede nebo vedl mediaci nebo činil kroky k přípravě mediace,

i) provádí mediaci nebo obdobnou činnost v rozporu s § 8 odst. 3,

j)  neoznámí  stranám  konfliktu,  že  mu  bylo pozastaveno oprávnění k

výkonu činnosti mediátora podle § 3 odst. 2,

k) neoznámí ministerstvu skutečnosti podle § 18 odst. 1, nebo

l) neoznámí ministerstvu skutečnosti podle § 22 odst. 3.

(3)  Za  správní  delikt  podle odstavce 2 písm. e) až h) a k) až l) se

uloží pokuta do 50 000 Kč.

(4)  Za  správní delikt podle odstavce 1 nebo podle odstavce 2 písm. a) až d), i) a j) se uloží pokuta do 100 000 Kč.

§ 27

Společná ustanovení ke správním deliktům

(1)  Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila  veškeré  úsilí,  které  bylo  možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2)  Při  určení  výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti

správního  deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a

k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3)  Odpovědnost  právnické  osoby  za  správní delikt zaniká, jestliže

správní  orgán  o  něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm

dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4)  Správní  delikty  podle  tohoto  zákona v prvním stupni projednává

ministerstvo.

(5)  Na  odpovědnost  za  jednání,  k němuž došlo při podnikání fyzické

osoby  nebo  v  přímé  souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto

zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6)  Mediátor,  který  je  advokátem, není odpovědný za správní delikty

podle tohoto zákona.

   HLAVA IV

 

   VZTAH K PRÁVU EVROPSKÉ UNIE

§ 28

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie3).

§ 29

Promlčecí  doba  ani  lhůta  pro zánik práva neběží ohledně práv, která

jsou předmětem mediace v případě, že je mediace vedena v jiném členském

státě podle právních předpisů tohoto členského státu.

   ČÁST DRUHÁ

 

   Změna občanského soudního řádu

§ 30

Zákon  č.  99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967

Sb.,  zákona  č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975

Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991

Sb.,  zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993

Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994

Sb.,  zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995

Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995

Sb.,  nálezu  Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č.

142/1996  Sb.,  nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb.,

zákona  č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb.,

zákona  č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb.,

zákona  č.  360/1999  Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu vyhlášeného pod č.

2/2000  Sb.,  zákona  č.  27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č.

46/2000  Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č.

155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č.

227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č.

120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č.

271/2001  Sb.,  nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb.,

zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb.,

zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb.,

zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,

nálezu  Ústavního  soudu  vyhlášeného  pod  č.  476/2002 Sb., zákona č.

88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

pod  č.  153/2004  Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb.,

zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb.,

zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb.,

zákona  č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb.,

zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb.,

zákona  č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb.,

zákona  č.  57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb.,

zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb.,

zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb.,

zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb.,

zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb.,

zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb.,

zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb.,

zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb.,

zákona  č.  384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 198/2009 Sb.,

zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,

zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb.,

zákona  č. 48/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb.,

zákona  č. 69/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 186/2011 Sb.,

zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb.,

zákona  č.  364/2011  Sb.,  zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 470/2011

Sb., se mění takto:

1.  V  §  67  se  dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se

odstavec 2, který zní:

„(2) Soud rozhodne o tom, zda schvaluje mediační dohodu uzavřenou podle

zákona o mediaci, nejdéle do 30 dnů od zahájení smírčího řízení.“.

2.  V  § 99 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Je-li to s ohledem na

povahu  věci  vhodné,  upozorní  předseda  senátu  účastníky  rovněž na

možnost   využití  mediace  podle  zákona  o  mediaci  nebo  sociálního

poradenství podle zákona o sociálních službách.“.

3. V § 100 odstavec 3 zní:

„(3)  Je-li  to účelné a vhodné, může předseda senátu účastníkům řízení

nařídit  první  setkání  se zapsaným mediátorem (dále jen „mediátor“) v

rozsahu 3 hodin a přerušit řízení, nejdéle však na dobu 3 měsíců. Pokud

se  účastníci  bez  zbytečného  odkladu  nedohodnou na osobě mediátora,

vybere  jej  ze  seznamu  vedeného  ministerstvem  předseda  senátu. Po

uplynutí  3 měsíců soud v řízení pokračuje. První setkání nelze nařídit

po dobu platnosti předběžného opatření podle § 76b.“.

4. V § 110 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce

1.

5. V § 111 odstavec 3 zní:

„(3)  Jestliže je řízení přerušeno podle § 110, pokračuje v něm soud na

návrh  po  uplynutí  3  měsíců. S výjimkou řízení o rozvod může soud na

návrh,  jsou-li  pro to závažné důvody, a i bez návrhu v případě, že to

odůvodňují  zájmy  nezletilého  dítěte,  pokračovat  v  řízení  i  před

uplynutím  této lhůty. Není-li návrh na pokračování v řízení podán do 1

roku, soud řízení zastaví.“.

6. V § 114a odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b) účastníky řízení upozorní na možnost využití mediace podle zákona o

mediaci nebo sociálního poradenství podle zákona o sociálních službách,

je-li to vhodné;“.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f).

7. V § 114c odst. 3 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d)  může  účastníkům řízení nařídit první setkání s mediátorem podle §

100 odst. 3, je-li to účelné a vhodné,“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

8. V § 137 odst. 1 se slova „a odměna za zastupování“ nahrazují slovy „

,  odměna  za zastupování a odměna pro mediátora podle zákona o mediaci

za první setkání s mediátorem nařízené soudem podle § 100 odst. 3“.

9. V § 140 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4)  Bylo-li  nařízeno  první setkání s mediátorem podle § 100 odst. 3

nebo § 114c odst. 3 písm. d), platí odměnu za účastníka osvobozeného od

soudních  poplatků  stát; při určení odměny za zastupování se postupuje

podle  ustanovení  zvláštního  právního  předpisu  a  náhradu  za daň z

přidané  hodnoty  soud určí z odměny podle sazby daně z přidané hodnoty

stanovené zvláštním právním předpisem^57d).“.

10.  V  §  150 se za slova „zvláštního zřetele“ vkládají slova „ , nebo

odmítne-li  se  účastník bez vážného důvodu zúčastnit prvního setkání s

mediátorem nařízeného soudem“.

11. V § 202 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

písmeno p), které zní:

„p) bylo nařízeno první setkání s mediátorem podle § 100 odst. 3.“.

12.  V  §  270  odst.  3  se  slova „nákladů mimosoudního smírčího nebo

mediačního  jednání, rodinné nebo jiné vhodné terapie, které“ nahrazují

slovy „odměny mediátora za první setkání, kterou“.

13. V § 273 odst. 2 písmeno a) zní:

„a)   tomu,   kdo  neplní  dobrovolně  soudní  rozhodnutí  nebo  soudem

schválenou  dohodu o výchově nezletilých dětí, popřípadě o úpravě styku

s  nimi  anebo  rozhodnutí  o navrácení dítěte, nařídit první setkání s

mediátorem v rozsahu 3 hodin,“.

§ 31

Přechodné ustanovení

Pokud soud v řízení zahájeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona

uložil  účastníkům  řízení  účast na mimosoudním smírčím nebo mediačním

jednání  nebo rodinné terapii, nebo za účelem účasti na takovém jednání

přerušil  řízení,  postupuje  v  těchto věcech podle zákona č. 99/1963,

občanský  soudní  řád,  ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto

zákona.

   ČÁST TŘETÍ

 

   Změna občanského zákoníku

§ 32

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 58/1969 Sb.,

zákona  č. 146/1971 Sb., zákona č. 131/1982 Sb., zákona č. 94/1988 Sb.,

zákona  č. 188/1988 Sb., zákona č. 87/1990 Sb., zákona č. 105/1990 Sb.,

zákona  č. 116/1990 Sb., zákona č. 87/1991 Sb., zákona č. 509/1991 Sb.,

zákona  č.  264/1992  Sb.,  zákona č. 267/1994 Sb., zákona č. 104/1995,

zákona  č.  118/1995 Sb., zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 94/1996 Sb.,

zákona  č. 227/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb.,

zákona  č. 159/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb.,

zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb.,

zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb.,

zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 135/2002 Sb., zákona č. 136/2002 Sb.,

zákona  č.  320/2002  Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu vyhlášeného pod č.

476/2002  Sb.,  zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 37/2004 Sb., zákona č.

47/2004  Sb.,  nálezu  Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 278/2004 Sb.,

zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb.,

zákona  č.  56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 107/2006 Sb.,

zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 160/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb.,

zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,

zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb.,

zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb.,

zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 28/2011 Sb., zákona č. 132/2011 Sb. a

zákona č. 139/2011 Sb., se mění takto:

1.  V  §  112  se za slova „řádně pokračuje“ vkládají slova „nebo je-li

ohledně  jeho  práva zahájena mediace podle zákona o mediaci“, za slova

„promlčecí doba“ se vkládá slovo „neběží“ a slovo „neběží“ se nahrazuje

slovy „nebo od tohoto zahájení po dobu mediace“.

2.  V  §  583  se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se

odstavec 2, který zní:

„(2)  Doba  stanovená  k uplatnění práva podle odstavce 1 neběží, pokud

ohledně něj probíhá mediace podle zákona o mediaci.“.

   ČÁST ČTVRTÁ

 

   Změna obchodního zákoníku

§ 33

Zákon  č.  513/1991  Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992

Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 286/1993

Sb.,  zákona  č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996

Sb.,  zákona  č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/1997 Sb., zákona č. 15/1998

Sb.,  zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 27/2000

Sb.,  zákona  č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/2000

Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 501/2001

Sb.,  zákona č. 15/2002 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 126/2002

Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002

Sb.,  zákona č. 312/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.

476/2002  Sb.,  nálezu  Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 87/2003 Sb.,

zákona  č.  88/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb.,

zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb.,

zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb.,

zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb.,

zákona  č.  56/2006  Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb.,

zákona  č. 81/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 269/2007 Sb.,

zákona  č. 296/2007 Sb., zákona č. 344/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb.,

zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb.,

zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb.,

zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb.,

zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 152/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb.,

zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb.,

zákona  č.  355/2011  Sb.,  zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 428/2011

Sb., se mění takto:

1. Za § 404 se vkládá nový § 404a, který zní:

㤠404a

Promlčecí  doba  přestává  běžet,  jestliže  je  zahájena mediace podle

zákona o mediaci.“.

2.  V  § 406 odst. 1 se za slova „proti jednomu spoludlužníku“ vkládají

slova   „nebo   mediace   zahájená   s  jedním  spoludlužníkem“,  slovo

„uplatněného“   se   nahrazuje   slovem  „projednávaného“  a  za  slova

„zahájeném řízení“ se vkládají slova „nebo zahájené mediaci“.

3.  V  §  406  odst.  2 se za slova „třetí osobou“ vkládají slova „nebo

je-li  mezi věřitelem a třetí osobou zahájena mediace“ a na konci textu

věty  první  se  doplňují  slova „nebo že byla zahájena mediace s touto

třetí osobou“.

4.  V  §  406 odst. 3 se slova „řízení uvedené“ nahrazují slovy „soudní

řízení,  rozhodčí  řízení  nebo  mediace uvedená“ a na konci textu věty

první se doplňují slova „nebo mediace“.

5.  V  §  408 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Do lhůty podle věty

první  se  nezapočítává  doba, po kterou se vede mediace podle zákona o

mediaci.“.

   ČÁST PÁTÁ

 

   Změna notářského řádu

§ 34

V  §  5  zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský

řád),  ve  znění  zákona  č.  7/2009  Sb., se na konci textu odstavce 2

doplňují  slova  „  ,  a  činnost  zapsaného  mediátora  podle zákona o

mediaci“.

   ČÁST ŠESTÁ

 

   Změna zákona o advokacii

§ 35

V  zákoně č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb.,

zákona  č.  120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb.,

nálezu  Ústavního  soudu  vyhlášeného  pod  č.  349/2002 Sb., zákona č.

192/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č.

555/2004  Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č.

312/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č.

314/2008  Sb.,  zákona č. 219/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona

č. 214/2011 Sb., se za část šestou vkládá nová část sedmá, která včetně

nadpisu zní:

 

   „ČÁST SEDMÁ

 

   ČINNOST KOMORY V OBLASTI MEDIACE

§ 49a

(1)  Komora zajišťuje vzdělávání advokátů v oblasti mediace a zajišťuje

pro ně zkoušky mediátorů podle zákona o mediaci.

(2)  Není-li  dále  uvedeno  jinak, použijí se pro obsah zkoušky a její

náležitosti obdobně ustanovení zákona o mediaci.

(3)  Komora  umožní do 6 měsíců od doručení žádosti vykonat po uhrazení

poplatku  ve  výši 5 000 Kč zkoušku mediátora každému advokátovi; pokud

advokát  požaduje  vykonat  rovněž  zkoušku  z  rodinné  mediace,  činí

poplatek 10 000 Kč. Poplatek je příjmem Komory.

(4)  Na základě žádosti lze zkoušku mediátora vykonat v rámci advokátní

zkoušky,  zkoušky  způsobilosti  nebo  uznávací  zkoušky;  poplatek  za

vykonání takovéto zkoušky se zvyšuje o 5 000 Kč. Pokud uchazeč požaduje

vykonat rovněž zkoušku z rodinné mediace, zvyšuje se poplatek o dalších

5 000 Kč.

(5)  Advokát,  který  byl  zapsán do seznamu mediátorů, je povinen tuto

skutečnost  oznámit  do  1  týdne  Komoře;  Komora  tuto skutečnost bez

zbytečného   odkladu   zaznamená   do  seznamu  advokátů  nebo  seznamu

evropských  advokátů.  Na  žádost advokáta, který byl zapsán do seznamu

mediátorů,  zaznamená Komora v seznamu advokátů nebo seznamu evropských

advokátů jeho zaměření v oblasti mediace.

§ 49b

(1)  Zapsaný  mediátor, který je advokátem, a hostující mediátor, který

je evropským advokátem, jsou kárně odpovědní za kárné provinění.

(2)  Kárným  proviněním  podle  odstavce  1  je  závažné  nebo opětovné

zaviněné porušení povinností stanovených mediátorovi zákonem o mediaci.

(3)  Zapsanému  mediátorovi, který je advokátem, lze za kárné provinění

uložit

a) napomenutí,

b) veřejné napomenutí,

c)  pokutu až do výše stonásobku minimální měsíční mzdy stanovené jiným

právním předpisem, nebo

d)  dočasný zákaz poskytování služeb mediátora uložený na dobu 6 měsíců

až 5 let.

(4)  Hostujícímu mediátorovi, který je evropským advokátem podle jiného

právního předpisu, lze za kárné provinění uložit

a) napomenutí,

b) veřejné napomenutí, nebo

c)  pokutu až do výše stonásobku minimální měsíční mzdy stanovené jiným   právním předpisem.

(5)  O  uložení  kárného  opatření  podle odstavce 3 písm. d) je Komora   povinna bezodkladně informovat Ministerstvo spravedlnosti.

(6)  Pro  kárné  řízení  se  přiměřeně použijí ustanovení tohoto zákona   upravující kárnou odpovědnost advokáta.“.

Dosavadní části sedmá a osmá se označují jako části osmá a devátá.

   ČÁST SEDMÁ

 

   Změna živnostenského zákona

§ 36

V  §  3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona

č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č.

217/1997  Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č.

356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č.

122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č.

158/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č.

477/2001  Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č.

167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č.

127/2005  Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č.

109/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č.

189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č.

285/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č.

152/2011  Sb.  a  zákona  č. 357/2011 Sb., se na konci odstavce 2 tečka

nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

„l) zapsaných mediátorů podle zákona o mediaci.“.

   ČÁST OSMÁ

 

   Změna zákona o soudních poplatcích

§ 37

V položce 9 přílohy k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve

znění zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 296/2007

Sb.,  zákona  č.  217/2009  Sb.  a  zákona č. 218/2011 Sb., se za bod 1

vkládá nový bod 2, který zní:

„2.  Za  schválenou mediační dohodu uzavřenou podle zákona o mediaci^7)

se vybere poplatek podle bodu 1 písmene a), a to bez zřetele k tomu, co

je předmětem mediační dohody.

7) Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů.“.

Dosavadní bod 2 se označuje jako bod 3.

 

   ČÁST DEVÁTÁ

 

   Změna zákona o správních poplatcích

§ 38

V  položce 10 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,

ve  znění  zákona  č.  312/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č.

254/2008 Sb., se doplňuje písmeno f), které zní:

„f) Přijetí žádosti o zápis do seznamu mediátorů Kč 5 000“.

   ČÁST DESÁTÁ

 

   ÚČINNOST

§ 39

Tento  zákon  nabývá  účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce   následujícího po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.

1)  Zákon  č.  552/1991  Sb.,  o  státní  kontrole, ve znění pozdějších   předpisů.

2)  Zákon  č.  18/2004  Sb.,  o  uznávání  odborné  kvalifikace  a jiné   způsobilosti  státních  příslušníků  členských  států  Evropské  unie a   některých  příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o   uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.