Z

Základní kolizní norma

je kolizní norma bez zvláštních vlastností, ke které přistupuje kolizní norma rozšiřující či kolizní norma podpůrná.

Zásada jednotného statutu pro vznik a účinky právního úkonu

Platnost, neplatnost a jejich účinky se řídí jedním právním řádem určeným jedním hraničním určovatelem. Výjimky vyplývají z některých ustanovení ZMPS, jde zejména o způsobilosti k právům (právní subjektivitu), způsobilosti k právním úkonům a formy právního úkonu.

Zásada nejvyšší pravděpodobnosti

náhradní právo za nezjištěné právo

Zásada veřejného pořádku

§ 36 ZMPS: „Právního předpisu cizího státu nelze použít, pokud by se účinky tohoto použití příčily takovým zásadám společenského a státního zřízení České republiky a jejího právního řádu, na nichž je nutno bez výhrady trvat.“

Závazkový statut

(také obligační statut) je právní řád, kterým se řídí vzájemná práva a povinnosti účastníků závazkového právního vztahu.

Zdánlivý střet mezinárodních smluv je situace, kdy na první pohled dochází ke střetu dvou mezinárodních smluv, avšak jejich vzájemný poměr je upraven jednou z nich a k vyřešení tohoto konfliktu se užije tohoto ustanovení.

ZMPS

zákon č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním. Jeho účelem je stanovit, kterým právním řádem se řídí občanskoprávní, rodinné, pracovní a jiné podobné vztahy s mezinárodním prvkem. Dále pak upravit právní postavení cizinců, jakož i stanovit postup českých justičních orgánů při úpravě těchto vztahů a rozhodování o nich. Tímto má pak napomáhat mezinárodní spolupráci.

ZRŘ

zákon č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Předmětem jeho úpravy je rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci a výkon rozhodčích nálezů

Zvolené právo

viz lex electa