T

Tentýž předmět mezinárodních smluv

je právní institut zavedený Vídeňskou smlouvou o smluvním právu, který je zmíněn, avšak nikoliv definován v ustanovení čl. 30 označeném jako Provádění po sobě uzavřených smluv, které se týkají téhož předmětu. Předmět smluv je významný pro řešení případného konfliktu mezi mezinárodními smlouvami. V oblasti mezinárodního práva soukromého je tentýž předmět smluv dán, pokud pro rozhodovanou věc obsahují normy stejného druhu (přímý předmět) a pokud je stejně vymezena oblast použití (nepřímý předmět).

(zdroj: Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé, s.50)