Smlouva o výhradním prodeji

Smlouva o výhradním prodeji je smluvní typ upravený v zákoně 513/1991 Sb., v obchodním zákoníku.

Jedná se o specifický smluvní typ upravený pro závazkové vztahy v mezinárodním obchodu (Obchodní zákoník, § 729 a násl.).

Smluvními stranami jsou dodavatel a odběratel. Dodavatel se zavazuje, že zboží určené ve smlouvě nebude v určité oblasti dodávat jiné osobě než odběrateli. Povinnost zboží dodat však vzniká až na základě samostatné kupní smlouvy.

Podmínkou platnosti smlouvy je její písemná forma a určení oblasti a druhu zboží, na něž se smlouva vztahuje.

Dvojčetem smlouvy o výhradním prodeji je smlouva o výhradním odběru.

Při uzavírání smluv o výhradním prodeji je nutné ve zvýšené míře vzít v potaz ustanovení práva na ochranu hospodářské soutěže.

V rámci smlouvy o výhradním prodeji může být stranami sjednána odběratele zboží odebírat. Pak se jedná o smlouvu o smlouvě budoucí.

Home Dokumenty Slovník MPS S (Slovník MPS) Smlouva o výhradním prodeji