R (Slovník MPS)

Relativní mezinárodní prvek

mezinárodní prvek má vazbu pouze na jeden cizí právní řád, přičemž v rámci tohoto řádu by byl právní vztah vnímán jako vnitrostátní

Result-selective approach

Metoda výběru mezi výsledky. Specifický přístup k výběru použitelného práva.

Revolving

Způsob financování výroby exportéra vyznačující se pokrytím  individuálně neurčených smluv. Někdy také označován jako “globální předfinancování” (préfinancement global).

Rozhodčí soud při Československé obchodní a průmyslové komoře

Označení RS HKČR AKČR mezi léty 1980 a 1995.

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Rozhodčí soud byl založen v r. 1949 a působil v té době při Československé obchodní komoře. Později v r. 1980 byl jeho název změněn na Rozhodčí soud při Československé obchodní a průmyslové komoře a s účinností od 1.1. 1995 došlo ke změně názvu na Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen Rozhodčí soud).

Rozhodné právo

 

Rozsah kolizní normy

ta část kolizní normy, která určuje na které právní otázky se kolizní norma vztahuje.

RS ČSOPK

viz Rozhodčí soud při Československé obchodní a průmyslové komoře

RS HKČR AKČR

viz Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Rule selection

Výběr mezi právními normami použitelnými na konkrétní případ. Na rozdíl od jurisdiction selection (výběr právních řádů) jsou vybrány jen některé konkrétní normy, nikoliv celý právní řád.

Rýnské konosamentní podmínky