M

Mechanicky slepá kolizní norma

Označení související s kritikou absolutního užívání kolizních norem bez přihlédnutí k obsahu právního řádu, na který je odkazováno.

Mezery v právním řádu

Neexistence úpravy institutů cizího práva

Mezinárodní právo procesní

pododvětví mezinárodního práva soukromého představující soubor právních norem upravujících postup soudů, jiných orgánů a účastníků a vztahů mezi nimi vznikajících v řízeních o soukromoprávních věcech, v němž se vyskytuje mezinárodní prvek

(zdroj: Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé, s.21)

Mezinárodní právo soukromé

zvláštní právní odvětví upravující soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem

Mezinárodní prvek

je vlastnost soukromoprávního vztahu vyjadřující vazbu na zahraničí. Ta je dána v některém z následujících prvků:

1) v subjektu právního vztahu,

2) v předmětu právního vztahu

3) souvisí s právně významnou skutečností pro vznik, změnu či zánik právního vztahu

4) souvisí s povahou primárního vztahu, na kterém sekundární vztah závisí (typicky akcesorický právní vztah);

nauka někdy používá termínu zahraniční či cizí prvek.

Mezioblastní právo soukromé

soubor kolizních právních norem určující, který z hmotněprávních systémů v rámci jednoho státu se použije. Typicky se jedná právní systémy členských států v rámci federace.

Meziosobní kolize

viz Interpersonální kolize

Mobilia personam domini sequuntur

je jedno ze základních Pravidel mezinárodního práva soukromého vyjadřující, že věcněprávní úprava movitých věcí se řídí právním řádem vlastníka, ačkoliv se nacházejí v zahraničí.

Mobilní konflikt

situace, kdy je třeba vyřešit problém časového hodnocení hraničního ukazatele. Jde tedy o situaci, kdy se hledisko, které tvoří hraniční určovatel v čase změnilo a kolizní norma přitom přesně nestanovuje dobu, podle které se má hraniční určovatel posuzovat. Taková situace může vést ke složitým konfliktům. Taková úprava je samozřejmě nežádoucí, byť místy nevyhnutelná. Jako příklad může sloužit ustanovení § 21 odst. 1 ZMPS:

Osobní a majetkové vztahy manželů se řídí právem státu, jehož jsou příslušníky. Jsou-li manželé příslušníky různých států. řídí se vztahy právem českým.“

Mozaiková úprava

situace, kdy se na jednotlivé složky právního vztahu užívá více právních řádů na základě různých hraničních určovatelů.