L

lex banderae

Právní řád, na nějž odkazujícím hraničním určovatelem je právo státu vlajky námořní lodi.

Lex causae

Právní řád, kterým se řídí obsah a náplň právního vztahu, což jsou práva a povinnosti účastníků. Lex causae samo slouží jako hraniční určovatel (zejména pro akcesorické právní poměry), avšak samotné je určeno na základě jiného hraničního určovatele.

Lex concursus

Právní řád, kterým se řídí insolvenční řízení.

Lex domicilii

Právní řád, na nějž odkazujícím hraničním určovatelem je domicil účastníka právního vztahu. Vyskytuje se v některých zahraničních právních řádech, kde je institut domicilu upraven.

lex electa

(také lex voluntatis) právní řád, na nějž odkazujícím hraničním ukazatelem je volba práva.

Právní řád, který si účastníci právního vztahu zvolili jako použitelný na jejich vzájemná práva a povinnosti při volbě práva. Na takový právní řád jsou kladeny určité objektivní podmínky, aby taková volba byla platná. Musí se zejména jednat o právo platné na určitém území, byť by se nejednalo o stát, respektive by s takovým státem ČR neměla navázané diplomatické či konzulární styky a za stát by jej nepovažovala. Obecně také nelze určit, že se bude právní vztah řídit právem již zaniklého státu, ani zásadami slušnosti a poctivého obchodního styku. Na druhou stranu však je možné ustanovit v případě sporu rozhodčí soud, který bude rozhodovat ex aequo et bonno.

lex fori

Právní řád místa sídla soudu či jiného orgánu, který vede řízení.

Lex incorporationis

Právní řád, na nějž odkazujícím hraničním určovatelem je právní řád, podle něhož byla založena právnická osoba.

lex loci actus

Právní řád, na nějž odkazujícím hraničním určovatelem jemísto, kde byl učiněn právní úkon

lex loci conclusionis contractus

Právní řád, na nějž odkazujícím hraničním určovatelem je místo, kdy byla uzavřena smlouva

lex loci damni infecti

Právní řád, na nějž odkazujícím hraničním určovatelem je místo vzniku škody

lex loci delicti

Právní řád, na nějž odkazujícím hraničním určovatelem je místo spáchání deliktu

lex loci delicti commissi

Právní řád, na nějž odkazujícím hraničním určovatelem je místo události zakládající nárok na náhradu škody

lex loci destinationis

Právní řád, na nějž odkazujícím hraničním určovatelem je místo určení přepravované věci

lex loci expeditionis

Právní řád, na nějž odkazujícím hraničním určovatelem je místo odeslání věci

Lex loci laboris

Právní řád, na nějž odkazujícím hraničním určovatelem je místo výkonu práce

lex loci protectionis

Právní řád, na nějž odkazujícím hraničním určovatelem je místo ochrany práva k nehmotným statkům

lex loci solutionis

Právní řád, na nějž odkazujícím hraničním určovatelem je místo plnění

Lex mercatoria

světové právo mezinárodního obchodu. Právní řád vytvořený zvyklostmi, nálezy mezinárodních rozhodčích soudů, vykládacími pravidly, vzorovými zákony a všeobecnými obchodními podmínkami. Tento právní řád by měl platit nezávisle na národních právních řádech. Jeho existence je zpochybňována.

lex monetae

Právní řád, na nějž odkazujícím hraničním určovatelem je měna, v níž se má plnit peněžní závazek

Lex patriae

Právní řád, na nějž odkazujícím hraničním určovatelem je státní příslušnost účastníka právního vztahu.

lex rei sitae

Právní řád, na nějž odkazujícím hraničním určovatelem je poloha věci

lex voluntatis

viz lex electa

Litispendence

překážka věci zahájené, tedy konkrétně překážka probíhajícího řízení před cizím soudem. Nepoužije se v případě výlučné pravomoci tuzemského soudu.

Locus regit actum

je jedno ze základních Pravidel mezinárodního práva soukromého vyjadřující, že právní úkony se řídí právním řádem státu, na jehož území byly provedeny.