B (Slovník MPS)

Black Letter law

Neformální označení pro ten právní směr, který zdůrazňuje právní principy a zásady vesměs v konzervativním slova smyslu. Opakem je přístup liberálnější či reálnější (více odpovídající potřebám a realitě světa) vyžadující případnou změnu právní úpravy a teorií.

Brusel I

Je vše obecně rozšířené, byť neformální označení Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, které se vztahuje na věci občanské a obchodní bez ohledu na druh soudu. Toto nařízení se nevztahuje zejména na věci daňové, celní a správní.

Brusel II

Brusel II bis

Boiler Plate

Seznam klauzulí obvykle obsažených ve většině smluv z oblasti mezinárodního obchodu. Mezi takové typické klauzule patří Definice, Důvěrnost, Strany sporu, Volba práva, Rozhodčí doložka, Určení příslušného soudu, Jazyk smlouvy a další…