Rozhodčí řízení nebo arbitráž?

V českém jazyce nalezneme hned dva výrazy, které se používají pro jeden z nejčastějších alternativních způsobů řešení sporu. Jsou však tyto významy synonyma, nebo se jedná o alternativní označení či o naprosto odlišné pojmy?

Oficiálním termínem pro proces, ve kterém je spor mezi stranami rozhodnut jimi označeným nezávislým třetím, přičemž tento jeho nález je vykonatelný a závazný, je rozhodčí řízení. Je zřejmé, že tento ryze český pojem vznikl ze slova rozhodovat (spor). Za jeho právní užívání však paradoxně vděčíme němčině, neboť  se tento termín do češtiny dostal překladem z německého „das Schiedsverfahren“, jež má původ v slovesu „scheiden“ (rozdělovat, rozvádět, ale také rozlišit, rozeznat).

Převládající mínění české odborné veřejnosti považuje termín rozhodčí řízení za oficiální a pojem arbitráž za neformální. Jako argument pro takový názor by mohla sloužit terminologie používaná českým zákonodárcem. Tak kupříkladu zákon č. 216/1994 Sb. ze dne 1. listopadu 1994 je označený jako zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. V jeho § 1 odstavci prvním je pak rozhodčí řízení „(…) rozhodování(m)  majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci (…).“

Avšak pojem arbitráž, který přišel do českého prostředí prostřednictvím francouzštiny z latinského jazyka (ze slovesa arbitrari znamenajícího soudit), je odbornou i laickou veřejností používán jako synonymum.

Ve skutečnosti se opravdu jedná o slova ekvivalentní. Nejčastěji vznášený argument, totiž že arbitráž není v České republice legální termín, neuspěje. Je totiž použit například v Ženevské úmluvě, a to již v jejím názvu: „o Evropské úmluva o obchodní arbitráži“ a dále pak například v  rámci jejího článku 1. Zde si také můžeme povšimnout, jak zajímavě se s touto dualitou vypořádal český překladatel: „Tato Úmluva se vztahuje : a) na rozhodčí (arbitrážní) smlouvy uzavřené za účelem urovnání sporu, které vzešly nebo vzejdou z provádění mezinárodního obchodu mezi fyzickými anebo právnickými osobami (…).“

Přes výše zmíněné však nelze mezi oba pojmy vložit úplné rovnítko. Termín rozhodčí řízení prakticky opanoval vnitrostátní arbitráže, naopak v souvislosti s tzv. investičními arbitrážemi je používán téměř výhradně pojem arbitráž. Ten také opanoval pole v oblasti tzv. sportovních arbitráží.

Lze shrnout, že se oba termíny překrývají, avšak plně se nekryjí. Pokud se však týká samotné oblasti mezinárodní obchodní arbitráže, jsou tyto termíny zaměnitelné a v tomto smyslu také používané v odborné literatuře.